Referat frå årsmøtet 21. mars 2018 for Haugefisk Venner

 

Årsmøtet vart halde om bord på Haugefisk og starta kl. 18.00.

Desse møtte. Kåre Jarl Langeland, Reidun Grotle, Bård Grotle, Anne Karin Lexau Grotle, Jan Torvanger,  Håkon og Liv Dyrstad

Etter § 5 i gjeldande vedtekter til Haugefisk Venner skal styreleiar leie årsmøtet. Kåre Jarl leia difor møtet.

 

Sak 1:

Innkallinga og sakliste vart godkjent utan merknad.

 

Sak 2:

Val av skrivar: Liv S. Dyrstad

Val av 2 til å skrive under møtereferatet: Reidun Grotle og Bård Grotle.

 

Sak 3:

 Årsmeldinga som vart godkjent utan merknad.

 Årsmelding for Haugefisk Venner for 2017

Styremedlemmar for Haugefisk Venner i 2017 har vore: Kåre Jarl Langeland, leiar, Ola Martin Grotle. Jan Torvanger, Jostein Nødset, Asbjørn Førde og Liv Marit Dyrstad. Bård Grotle møter fast som vara, Bjørn Fjellheim som representant for Kystmuseet og Per  Inge Igland som ansvarleg HMT.

Vi har hatt 5 styremøter i 2017. Styret har dette året hatt fokus på drift av båten, vedlikehald og sertifisering. Det vart også nedsett 3 nemder som skal konsentrere seg om vedlikehald, sertifikater/internkontroll (ansvar styrehus)  og vedtektsendring.

Samarbeidet med Kystmuseet som aktiv reiar har vore godt og bidreg til at Haugefisk framstår i rimeleg god stand.

Det var 67 medlemmar som betalte kontingent i 2017.

Det har vore utført ca 2400  dugnadstimar om bord.

Eit 40-tals medlemmar har delteke i arbeidet på båten, med dugnad og drift.

Vi var på slipp dette året, båten vart spylt og bunnsmurt. Inntaktsventilar og silar vart reinsa og sinken skifta. Det vart også gjort ein god del malingsarbeid på skrog. Tilbake til Igland vart arbeidet med maling av overbygg iverksett med den flotte nye kremgule fargen. Dekk vart også malt. Dermed vart det ein fin og presentabel båt som vart sendt vestover.

Det vart skifta 2 koøyer på babord hoveddekk og eit på skipper bad, utført av Verlo.

Det er sett sparkeluke i alle dører på dei nederste lugarane.

Vaskemaskina vart flytta til badet.

Vi har fått oss godt lager/hyllesystem i mellomsalongen i rommet.

Vi har hatt besøk av Hardanger Fartøyvernsenter som har laga plan for restaurering av skipparlugaren og badet, samt dørken på nederste dekk.

Navol consult på Raudeberg har fått oppdrag med å lage fribordsplan i samband med sertifikatet, og gjennomføre berekning om det vert sett krav til ny stabilitetskontroll.

Vi har hatt  25  turar med båten dette året. Men vi hadde også 3 avbestilte turar, noko grunna ver men også andre grunnar..

Også dette året  hadde vi 3 turar med den kulturelle skulesekken til alle ungdomsskulane i kommunen. Det er med stor tilfredsheit vi gjennomfører dette, og det vert godt motteke.

Vi var leigde av Domsteingruppen til Havfiskefestivalen i Måløy.

Denne hausten har  vi også vore på 3 prøveturar med kunstig agn for Ecobait AS, Måløy..

Det har vore aukande og populært med lineturar, og det er kjekt å nytte båten til det den faktisk er bygd til.

Vi har hatt 1 tur vestover,  til Shetland og Færøyane, der dei mellom anna var med på Olsokfeiring.

På desse turane var det også open båt, til saman har vi hatt ca 420 besøkande om bord.

Vi har kjøpt ny livbeltekasse, ein 25-persons redningsflåte, 25 nye redningsvestar m/lys og 3 redningsvestar for baby m/lys. Med dette fyller vi kravet til 25+.

I 2017 søkte vi om at Haugefisk skulle vere basestasjon ved plastinnsamlinga. Det vart vi ikkje det året, men oplegget er ikkje avslutta enda.

Vi har gjennomført alle årskontrollar.

Kystmuseet har gjeve oss vimpel slik at reiarvimpel er på plass.

 

Sak 4:

Reikneskapet vart gått gjennom av Jan Torvanger. Det vart godkjent utan merknad.

 

Sak 5:

Vedtektsendring vart godkjent utan merknad.

 

Sak 6:

Planar for 2018:

Det vert gjennomført  nødvendig reparasjonsarbeid og generelt vedlikehald.

Det vert ikkje slipp, men eksosanlegget skal reparerast.

Vi skal halde fram med arbeidet med skipperlugaren og dørk på nederste dekk.

Turar:

Tur med sogningane i april.

Det vert også turar frå Knutholmen.

I 2018 er det venta det vert 3 turar med Bremanger Frivillighetssentral.

Det vert tur til Portsoy i månadsskiftet juni/juni etter førespurnad frå Forbundet Kysten. Planlagt ta med robåtar, m.a. Knut, og demonstrasjon av maling av mjøl, baking av brød og kvernsteinar frå Kvernsteinparken i Hyllestad. Ole Årset lagar kjevle og er interessert i å vere med. Det vert servering av vestnorsk mat. Og vi planlegg laging av eineloge og servere dette også. Haugefisk må ligge i Buckie.

Vi har sendt søknad om midlar til denne turen.

Det vert medlemstur vest i havet i 14 dagar frå 10. juli.

Vi skal delta på Fjordsteam i Bergen i starten av august.

Kulturell skulesekk i sept + Museumsprosjektet «Mitt museum», med tilbud til kommunene på kysten i Sogn og Fjordane, truleg rundt oktober. Det vert over 400 elevar og planlagt over 19 dagar, frå Gulen til Selje. Mål: Sjå/lære t.d. kva overgang til motorisert egning frå handegning har ført til. Sjå kva dette har ført til, sjå vinst i kvantitet og mindre arbeid.

Turar/fisketurar for Knutholmen og andre som tek kontakt.

Det kan også vere aktuelt med vidare agnforsøk frå Ecobait AS.

Sertifisering, har no førebels tom 30. juni 2018. Fordel ved å følgje krav. Har fått signal om at tal passasjerar vert avhengig av tal faste køyer inne, men det er høve til å sove på skift.

 

Sak 7:

Styret får fullmakt til å setje opp budsjett.

           

Sak 8:

Val: Valnemnda er no Anita Nygård, Svein Olav Igland og Jan Kvamme.

 

Kåre Jarl Langeland og Ola Martin Grotle er på val og vart einstemmig gjenvalgt.

Jostein Nødset er på val og tek ikkje gjenval. Annbjørg Hauge Nygård vart valgt.

 

Ut fråd ei nye vedtektene som vart vedtekne skal medlemmane i valnemnda sitje i 3 år. For at ikkje alle skal skiftast samme året vert Svein Olav Igland valt for eitt år, Anita Nygård for 2 år og Jan Kvamme for 3 år.

 

Sak 9:

 

Innkomne saker:

Vi har mellombels sertifikat til 30.06.18. Vi har fått opplyst at vi i april vil få kommentarar tilbake mht sertifisering av Haugefisk. Vi må kanskje inn med 5 t ballast, samt godkjenning av fribordsplanen og krengeprøve. Vi får fartstillatelse så lenge saka ligg hos Sjøfartsdirektoratet.

 

Vi ønskjer få lage medlemskort. Styret får fullmakt til å jobbe vidare med dette.

 

Møtet vart avslutta kl 19.30.

 

 

Referat frå årsmøtet 2012

 

Tilstade: (frå styret) Ola Martin Grotle, Jan Torvanger, Anita Solbakken Nygård, Jostein Nødset og Bård Grotle.

Andre medlemmer: Bjørn Fjellheim, Malvin Grepstad, Bjørn Nygård, Jan Kvamme, Jan Nybø, Jostein Senneset, Per Inge Igland og Jostein Kristiansen.

 

SAKER.

 

1. Innkallinga til årsmøtet vart sendt i brev til medlemmane og det var oppsett på butikkane.

    Innkallinga vart godkjent

    Møtet vart leia av Ola Martin Grotle.

2. Jostein Nødset orrienterte om aktivitetar i 2012 og planlagte turer hittil i 2013.

    I tillegg til det ein har fått utført hittil er det den 26. april avtalt fisketur med Per Omdal og

    andre for 3 året på rad.

    Skulesekken 2. mai i Svelgen og Hauge den 3. mai.

    Shetlandstur 19. til 24 juni.  Fjordsteam i Bergen 31/7 til4/8.

    Leikanger 19/9. 250 års jubileum for fylkeskommunen.

    I tillegg er andre opplegg aktuelle. Det kom også forslag frå møtet som styret vil ta opp.

3. Kontigenten vart einstemmig vedteken med samme sum. Kr. 250,- for 2013.

4. Regnskapen for 2012 vart gjennomgått av Jan Torvanger og vart einstemmig godteke.

5. Budsjettet for 2013 vart og einstemmig godteke. Det vart påpeika at her dukker opp muligheiter

    i løpet av året og at ein er litt fleksibel for å utføre oppdrag som måtte dukke opp.

6. Valg: Anita Solbakken Nygård hadde bedt om å få gå ut av styret. I hennar plass vart

    Hildegard Strømmen Nygård einstemmig valgt. Leiar Ola Martin Grotle og resten av styret vart

    einstemmig gjenvalgt.

 

    Styret hadde ikkje motteke andre saker til behandling.

 

    Bremanger 19/4-2013.

 

    Ola Martin Grotle. Leiar                                             Jan Torvanger. Referent

    Sign.                                                                                   Sign

ÅRSMØTE HAUGEFISK VENNER 2011.

 

Årsmøtet vart avhelde om bord på Haugefisk fredag 30.mars 2012 kl. 19.00.

 

Saker:

1. innkalling og sakliste. Godkjend.

2. Jostein Nødset informerte om planar for Haugefisk 2012.

3. Kontingenten vert vedteken å aukast til kr. 250,-

4. Rekneskap og balanse vart gått gjennom og godkjend.

5. Budjettet for 2012 vart lagt fram og godkjend.

6. Val: Ola Martin Grotle var gjenvald som leiar. Anita S Nygård, Magnar Langeland, Jan Torvanger og Kåre Jarl Langeland vart gjenvalde som styremedlemmar. Bård Grotle vart gjenvald som vara til styret. Reidun Grotle vart gjenvald som revisor.

Årsmøtet gjorde og vedtak om å utvide styret med ein person. Jostein Nødset vart vald som nytt styremedlem.

Jan Torvanger vart vald til å skrive referat frå årsmøtet og til å underskrive møteprotokollen ilag med styreleiar.

 

referent: Jan Torvanger.