Vedtekter

Vedtekne på årsmøtet i Haugefisk Venner 21.03.18.

 

 

 

 

 

§1     Foreininga sitt namn skal vere Haugefisk Venner.

Foreininga si forretningsadresse er i Bremanger kommune.

 

§2     Formål

Venneforeinga sitt formål er å lage eit aktivt miljø for bevaring av Haugefisk gjennom  dugnad og samarbeid med Musea i Sogn og Fjordane, avdeling Kystmuseet.

Haugefisk skal sikrast som kulturminne.

            

§3     Medlemmar

Alle som har interesse for Haugefisk og miljøet rundt ei restaurering kan verte medlem ved å betale ein medlemskontigent. Medlemskapet kostar 250 kr pr år i 2017, og er kostnadsregulert etter årsmøtevedtak. Det er fritt medlemskap til det året ein fyller 20 år.

Medlemmane deltek i arbeidet med restaurering og vedlikehald ved å skaffe midlar, delta i dugnadsarbeid, stille mannskap til turar og bidra i formidlinga av Haugefisk

 

§4     Årsmøtet

Årsmøtet er foreininga sitt øvste organ. Årsmøtet skal haldast kvart år innan utgangen av mars månad. Tid og stad vert kunngjort ved plakat og utsending på e-post.  Styret legg fram dagsorden og sakspapir minst to veker før møtet. Ekstraordinært årsmøte vert halde når styret finn det turvande, eller når minst 40% av medlemmane ønskjer det. Årsmøtet er vedtaksført utan omsyn til frammøte. Vedtak fattast ved simpelt fleirtal der frammøtte medlemmar har ei stemme kvar.

 

Årsmøtet skal:

 • velje møteleiar, referent og to personar til å underteikne protokollen.
 • velje styre, jfr §5.
 • velje leiar blandt medlemmane i styret
 • velje valnemnd på tre medlemmar for tre år om gongen etter førespurnad. Valnemnda konstituerar seg sjølv.
 • vedta rekneskap, budsjett, årsmelding og arbeidsprogram
 • fastsetje årskontigent for kommande år
 • behandle eller uttale seg om saker som vert lagt fram for årsmøtet av styret eller av medlemmar.

 

§5     Styret

Styret er samansett av fem styremedlemmar og eitt varamedlem. Styremedlemmar er valde for to år, leiar og varamedlem for eitt år om gongen. Elles konstituerer styret seg sjølv.

 

     Styret skal:

 • representere foreininga utover.
 • stå for dagleg drift av foreininga.
 • saman med Kystmuseet organisere drift og vedlikehald av Haugefisk.
 • kalle saman til foreiningsmøte og årsmøte.
 • utarbeide forslag til rekneskap, budsjett, årsmelding og arbeidsprogram for årsmøtet.
 • rekruttere nye medlemmar.
 • oppnemne representantar til verv og arbeidsutval i foreininga.

.

Styret er vedtaksført når minst tre medlemmar er til stades. Ved stemmelikskap har leiaren dobbeltstemme

 

§6     Vedtekstendring.

         Vedtektsendring kan vedtakast på årsmøtet og krev 2/3 fleirtal.

Framlegg til endring skal vere styret i hende seinast ein månad før årsmøtet og skal kunngjerast skriftleg gjennom innkalling til årsmøtet.

§7     Rekneskap

Rekneskap og balanse skal avsluttast innan 31.12 kvart år og skal følgje kalendeåret.

Budsjettet følgjer regnskapsåret.

§8     Protokoll

Styret har ansvar for at det blir ført referat frå alle styremøter og årsmøter, og at alle dugnadstimar blir registrert. Dette skal protokollførast og oppbevarast tilfredsstillande.

§9     Oppløysing

Oppløysing av Venneforeininga krev ¾ fleirtal på årsmøtet. Tidsfristar for å komme med framleggg om oppløysing og for å kunngjere dette er det same som vedtektsendring.

Verdiane i venneforeininga ved ei oppløysing skal tilfalle Haugefisk og forvaltast i samsvar med Venneforeininga sit føremål.

 

 

Tidlegare Vedtekter

 

 1. 1.        Foreininga sitt namn skal vere Haugefisk Venner.

Foreininga si forretningsadresse er i Bremanger kommune.

 

 1. 2.        Formål

Venneforeinga sitt formål er å lage eit aktivt miljø for bevaring av Haugefisk gjennom  dugnad og samarbeid med Kystmusèet i Sogn og Fjordane og andre eventuelle interessentar.

Haugefisk skal sikrast som kulturminne for distriktet og for seinare generasjonar. Venneforeininga skal arbeide med å skaffe midlar til reastaureringa, stille mannskap til turar og delta aktivt for å selje andelar når det blir etablert ein stiftelse for Haugefisk.

 

 1. 3.        Medlemmar

Alle som har interesse for Haugefisk og miljøet rundt ei restaurering kan verte medlem.

Medlemskapet kostar 200 pr. år. Livsvarig medlemsskap kan teiknast for 10 gonger årsmedlemsskap. Medlemmane har ikkje økonomisk ansvar for drift og vedlikehald. Alle medlemmar har rett til å møte på årsmøtet i Venneforeininga.

 

 1. 4.        Styret

Styret er venneforeininga sitt høgaste organ og blir valgt av årsmøtet. Styret skal bestå av 5 medlemmar og veljast for 2 år i gongen. Første året veljast 2 medlemmar for eitt år og 3 medlemmar for 2 år. Styret er vedtaksføre når minst 3 medlemmar er til stades.

Styret konstituerer seg sjølv. Leiaren har dobbeltrøyst ved likheit i avstemming. Venneforeininga stiller med ein representant i stifitnga for Haugefisk når denne er etablert.

Styret representerer Venneforeininga utad og skal i samarbeid med Kystmusèet  organsiere drift og vedlikehald av Haugefisk.

Styret har ansvar for at det blir ført rekneskap for Venneforeininga. Det skal setjast opp årlege budsjett og leggast fram ein arbeidsplan for året. Styret kallar inn til årsmøte der budsjett og rekneskap skal godkjennast.

 

 1. 5.        Årsmøtet

Årsmøtet er foreininga sitt høgaste organ. Ordinært årsmøte skal haldast kvart år innan utgangen av mars. Årsmøtet skal kunngjerast ved utsending på mail og plakat.

Årsmøtet vert leia av styreleiar og skal behandle årsmelding, rekneskap, budsjett og handlingsplan for kommande år, samt organsiere val av nytt styre. I tillegg til andre saker som går fram av innkallinga behandlast, som for eksempel årskontingenten.

Årsmøtet er vedtaksført utan omsyn til frammøte.

Vedtak fattast ved simpelt fleirtal. Ved avstemming har kvart medlem ei stemme. Det er ikkje høve til å stemme på vegne av medlemmar som ikkje møter. Årsmøtet vel 2 medlemmar som skriv under årsmøteprotokollen.

Ekstarordinert årsmøte kan kallast inn på 14 dagar varsel dersom 40% av medlemmane krev det, eller når styret finn det nødvendig. Ekstraordinært årsmøte kan berre behandle dei sakene som står i den skriftlege innkallinga.

 1. 6.        Vedtektsendring.

Vedtektsendring kan vedtakast på årsmøtet og krev 2/3 fleirtal.

Framelgg til endring skal vere styret i hende seinast ein månad før årsmøtet og skal kunngjerast skriftleg gjennom innkalling til årsmøtet.

 1. 7.        Rekneskap

Rekneskap og balanse skal avsluttast innan 31.12 kvart år og skal følgje kalendeåret. Budsjettet følgjer regnskapsåret.

 1. 8.        Protokoll

Styret har ansvar for at det blir ført referat frå alle styremøter og årsmøter, og at alle dugnadstimar blir registrert. Dette skal protokollførast og oppbevarast tilfredsstillande.

 1. 9.        Oppløysing

Oppløysing av Venneforeininga krev ¾ fleirtal på årsmøtet. Tidsfristar for å komme med framleggg om oppløysing og for å kunngjere dette er det same som vedtektsendring.

Verdiane i venneforeininga ved ei oppløysing skal tilfalle Haugefisk og forvaltast i samsvar med Venneforeininga sit føremål.

 

 

Bremanger  27.januar 2010